1.  Opstel van u Testament deur ‘n Prokureur.
 
Just Wills sal u behulpsaam wees om u Testament op te stel deur ‘n ervare Prokureur.  ‘n Prokureur sal u adviseur en toesien dat  die regsvereistes ontmoet word met die opstel daarvan.  Indien u ‘n behoefte het om regsadvies oor die Testament, sal dit tot u beskikking wees. (Termes en Voorwaardes geld teen die misbruik  daaarvan.)
 
2.  Veilige bewaring van u Testament.
 
Just Wills sal toesien dat u Testament gratis in veilige bewaring gehou word.  As die onvoorsienbare gebeur sal ons u geliefdes bystaan deur u Testament aan te vra, en sal een van ons  Prokureurs ‘n afspraak maak met u familie om u “vertroosting skrywe” (u Testament) te lees.
 

3.  Professionele Regsdienste.

 
Wat Just Wills uniek maak is dat ons altyd strewe om vriende en familie by te staan met goeie regsadvies as gevolg van ons passie vir mense.  Wees verseker dat u geliefdes altyd professionele regshulp van ’n Prokureur sal ontvang gedurende die moeilike tyd.  Ons sal meer vertroosting en ondersteuning aan u geliefdes verskaf as wat u deel met die koue koöperatiewe wêreld waar persoonlike diens en vertroosting afwesig is.  U sal ook gemoedsrus ervaar aangesien ‘n ervare Prokureur die    administrasie van die boedel sal waarneem.
 
4.  Boedel Beplanning.
 
Just Wills sal ook verplig wees om advies te verleen vir Boedelbeplanning ten einde te verseker dat u agtergeblewe geliefdes wel versorg is en dat u Boedel die optimale voordele geniet ten aansien van persoonlike- en boedelbelasting.  Ons sien ook toe dat u geliefdes se erflatings veilig bewaar word indien hulle nog nie mondig is nie.
 
5.  Trusts.
 
Indien u die registrasie van ‘n Trust verlang kan ons u behulpsaam wees daarmee.  Ons sal ook riglyne aan u verskaf vir die behoorlike administrasie daarvan.
 
6.  Administrasie van u boedel.
 
Just Wills sal aangestel word as die Eksekuteur in u Boedel wat u instaat gaan stel om te deel in al die voordele van Just Wills.  Ons sal u behulpsaam wees met die administrasie van die Boedel met die hoogste mate van effektiwiteit.  Eksekuteursvergoeding sal bereken word volgens wetgewing.
 
7.  Probleme met boedels
 
Indien u benoem is as Eksekuteur van ‘n Boedel of indien u probleme daarmee ondervind en nie oor die nodige vaardigheid beskik nie, sal ons u graag behulpsaam wil wees.
 

Met Just Wills sal u geliefdes vertroosting vind”

 
Terug na bo / back to top
 
 
 
1.  Draft a Will by an Attorney
 
Just Wills will draft a Will by a capable and experienced Attorney.  An Attorney will advise and oversee that all the legal requirements are met with the drafting of same.  If there is any need   for legal advice pertaining to the will, same will be at your disposal at no additional costs.  Terms and Conditions apply to curb misuse of this service.
 
2.  Safe Keeping of Will
 
Just Wills will ensure that your Will is stored, at no additional costs, in a safe environment.  When the unforeseen happens, we will assist   your loved ones to draw the Will, and one of our Attorneys will    arrange a meeting with the family to read your “comfort letter” (Your Will.)
 
3.  Professional Legal Services
 
What makes Just Wills unique is that we always strive to assist the family and  friends with sound legal advice through our compassion for people.  Be assured that your loved ones will always receive Professional Legal advice from an Attorney during that difficult time.  This will bring more comfort to your loved ones, than dealing with the  cold corporate environment in which that personal contact and   compassion are absent.  You will also enjoy comfort with the knowledge that a capable and experienced Attorney will be handling the administration of your estate.
 
4.  Estate Planning
 
Just Wills will also be obliged to provide advice for estate Planning that will ensure that your loved ones that are left behind are taken care of and that your estate enjoys the maximum advantages of personal- and estate duties.  We will also ensure that the inheritances of your loved ones are protected if they are still minors.
 
5.  Trusts
 
If you require a Trust to be established, we could assist you with same.  We will also provide guidelines for the proper administration of that Trust.
 
6.  Administration of your Estate
 
Just Wills will be appointed as the Executor in your estate which will give you access to all our benefits.  We will therefore assist with the administration of your estate at the highest level of efficiency and competency.  Executor fees will be calculated in accordance with legislation.
 
7.  Problems with an Estate
 
If you have been appointed as an Executor of an estate, or experiencing trouble with an estate and you do not have the necessary expertise we will gladly assist you in the above
 

“With Just Wills your loved ones will find consolation”

 
Terug na bo / back to Top
 

                                                                                                                                                                                                                 

 
 

TUISBLAD  |  OOR ONS  |  DIENSTE  |  KONTAK ONS

 
 

This website is designed and maintained by GSD Potch - The WEB people... - www.gsdpotch.com

We recommend that you view this website with: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or Mozilla 4.0